ஸ்கேன் லேபிள்

ஜேர்மன் தண்டனை கட்டிடம் பாடங்கள்

ஜெர்மன் எளிய சொற்றொடர்கள், ஜேர்மன் தண்டனை மாதிரிகள்

ஜெர்மன் வாக்கியங்கள் (மாதிரி வாக்கியக் கட்டுமானங்கள்) முந்தைய பிரிவுகளில் "இது ஒரு கதவு", "இது ஒரு அட்டவணை" போன்ற சொற்றொடர்களில் உள்ள வாக்கியங்களைப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்கள்...