ஸ்கேன் லேபிள்

ஜெர்மன் மாதிரி சுருக்கமான

ஜெர்மன் அச்சு கடிதத்தின் எடுத்துக்காட்டு

ஜெர்மன் A2 தேர்வு கடிதம் மாதிரி, ஜெர்மன் எழுத்து மாதிரி, ஜெர்மன் எழுத்து மாதிரிகள், ஜெர்மன் எழுத்து சுருக்கமான மாதிரி, ஜெர்மன் மாதிரி சுருக்கம். மதிப்புமிக்க…