ஸ்கேன் லேபிள்

நூறு ஜேர்மன் எண்கள் வரை

ஜெர்மன் எண்கள்

ஜெர்மன் எண்கள் பற்றிய இந்த பாடத்தில், 1 முதல் 100 வரையிலான ஜெர்மன் எண்களையும் அவற்றின் உச்சரிப்பையும் காண்பிப்போம். எங்கள் பாடத்தின் தொடர்ச்சியாக, 100க்குப் பிறகு...

ஜெர்மன் எண்கள் 100 வரை

இந்தக் கட்டுரையில், 100 (நூறு வரை) ஜெர்மன் எண்களைத் தேடும் நண்பர்களுக்கு 100 வரையிலான ஜெர்மன் எண்களை மட்டுமே தருவோம். சில மாணவர்கள்…