ஜெர்மன் மொழியில் பெயரிடப்பட்ட பெயர்கள், பெயர் Merge

ஜெர்மன் பெயர் இணைவு, ஜேர்மனியில் ஐக்கிய பெயர்கள்ஜெர்மன் ஐக்கிய பெயர்கள் பெயர்கள்-ஒன்றிணைப்பு
ஜெர்மன் ஐக்கிய பெயர்கள் பெயர்கள்-ஒன்றிணைப்பு
இந்த அரட்டையைப் பார்க்காதீர்கள், நீங்கள் பைத்தியமாக இருப்பீர்கள்
இந்தக் கட்டுரையை பின்வரும் மொழிகளிலும் படிக்கலாம்

நீங்களும் இவற்றை விரும்பலாம்
பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது.