ஸ்கேன் வகை

இடைநிலை - மேம்பட்ட ஜெர்மன் பாடங்கள்

ஜெர்மன் அறிவு தளம்

ஹேரன் வினை இணைவு

ஜெர்மன் ஹொரன் வினைச்சொற்களைத் தேடும் நண்பர்களுக்காக பின்வரும் அட்டவணைகளைத் தயாரித்துள்ளோம். அட்டவணையில், தனிநபர்களின் படி ஜெர்மன் ஹொரன் யானையின் காட்சிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

Möchten Verb Conjugation

möchten verb conjugation தேடும் நண்பர்களுக்கு, தினசரி வாழ்க்கையில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் காலங்களின் அடிப்படையில் ஜெர்மன் möchten வினைச்சொல்லின் இணைப்பினை நீங்கள் காணலாம்.

மாக் வினை இணைத்தல்

ஜெர்மன் மேக் வினைச்சொற்களைத் தேடும் நண்பர்களுக்கு, தினசரி வாழ்க்கையில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் நேரங்களின் அடிப்படையில், நபருக்கு ஏற்ப ஜெர்மன் மேக் வினைச்சொல்லைக் காணலாம்.

Mögen வினை இணைத்தல்

ஜேர்மன் மோகன் வினைச்சொற்களைத் தேடும் நண்பர்களுக்கு, தினசரி வாழ்க்கையில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் காலங்களின் அடிப்படையில், தனிநபர்களின் படி ஜெர்மன் மோகன் வினைச்சொல்லைக் காணலாம்.

கொன்ஜுன்க்டிவ் 2 வெர்கன்ஹீட்

ஜெர்மன் Konjunktiv 2 vergangenheit. அன்புள்ள நண்பர்களே, இந்த தலைப்பு ஜெர்மன் மன்றங்களில் உள்ள தலைப்புகளில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. Germanx மன்றத்தின் உறுப்பினர்களால்...

ஜெர்மன் அளவீட்டு அலகுகள் மற்றும் ஜெர்மன் எடை அலகுகள்

நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணத்திலும் அளவீடு மற்றும் எடை அலகுகள் தேவை. இந்த அலகுகள் நம் மொழியில் என்ன, அவை என்ன செய்கின்றன என்பதை அறிந்து...

ஜெர்மன் ஐரோப்பிய நாடுகள்

அன்பு நண்பர்களே, இந்தப் பாடத்தில் நாம் படிக்கும் பொருள் ஐரோப்பிய நாடுகள், இது ஜெர்மன் நாடுகள் மற்றும் மொழிகளின் தொடர்ச்சியாகும். ஜெர்மன் ஐரோப்பிய நாடுகளின் தலைப்பு...

ஜெர்மன் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஓசியானியா நாடுகள்

அன்புள்ள நண்பர்களே, ஜெர்மன் நாடுகள் மற்றும் மொழிகளின் தொடர்ச்சியான எங்களின் கடைசிப் பாடம், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஓசியானியா நாடுகளுக்கான ஜெர்மன் என்ற தலைப்பில் உள்ளது.

ஜெர்மன் நேர வினையுரிச்சொற்கள்

இந்தப் பாடத்திட்டத்தில் நாம் விவாதிக்கும் பொருள், நாம் முன்பு தொடங்கிய வினையுரிச்சொற்களின் தொடர்ச்சியாகவும், ஜெர்மன் நேர வினையுரிச்சொற்களின் (Temporaladverbien) தலைப்பாகவும் இருக்கும்...

ஜெர்மன் நிலை வினையுரிச்சொற்கள்

அன்பான மாணவர் நண்பர்களே, இந்த பாடத்தில் நாம் விவாதிக்கும் தலைப்பு ஜெர்மன் மொழியில் "Modaladverbien" ஆகும். எங்கள் பாட மன்ற உறுப்பினர்கள் கீழே…

இருப்பிடத்திற்கான ஜெர்மன் வினையுரிச்சொற்கள் (லோகலாட்வெர்பியன்)

அன்புள்ள மாணவர்களே, இந்த பாடத்தில் நாம் விவாதிக்கும் தலைப்பு ஜெர்மன் இருப்பிட வினையுரிச்சொற்கள் (லோகலட்வெர்பியன்). இந்த பாடம் எங்கள் மன்ற உறுப்பினர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது...

ஜெர்மன் வினையுரிச்சொல் காரணம் (க aus சலாட்வெர்பியன்)

அன்புள்ள நண்பர்களே, இந்த பாடத்தில் நாம் படிக்கும் பொருள், வினையுரிச்சொற்களின் பொருளின் தொடர்ச்சியான ஜெர்மன் வினையுரிச்சொற்கள் (கௌசலாட்வெர்பியன்) ஆகும். வினையுரிச்சொற்கள் பெயரடைகள்,…

ஜெர்மன் எதிர்ச்சொற்கள், ஜெர்மன் எதிர்ச்சொற்கள், எதிர்ச்சொற்கள்…

அன்புள்ள நண்பர்களே, இந்த பாடத்தில் நாம் படிக்கும் தலைப்பு ஜெர்மன் எதிர்ச்சொற்கள் (எதிர் பொருள்). அன்பர்களே, இந்த பாடம் எங்கள் மன்ற உறுப்பினர்கள்...

ஜெர்மன் உட்பிரிவுகள்

அன்புள்ள நண்பர்களே, இந்த பாடத்தில் நாம் படிக்கும் பாடத்துடன் வாக்கிய வகைகளை முடிப்போம். எங்கள் தலைப்பு தலைப்பு ஜெர்மன் துணை உட்பிரிவுகள் மற்றும் துணை உட்பிரிவுகளாக இருக்கும்…

ஜெர்மன் நிபந்தனைகள்

அன்புள்ள நண்பர்களே, இன்று நாம் கற்பிக்கும் எங்கள் பாடத்தின் தலைப்பு ஜெர்மன் நிபந்தனை உட்பிரிவுகள் மற்றும் நிபந்தனை விதிகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன, எந்த கேள்விகள் மற்றும்…

ஜெர்மன் அமெரிக்க நாடுகள்

அன்புள்ள மாணவர் நண்பர்களே, இந்த பாடத்தில் நாம் உள்ளடக்கும் பொருள் அமெரிக்க கண்ட நாடுகள், இது ஜெர்மன் நாடுகள் மற்றும் மொழிகளின் தற்போதைய தலைப்புகளில் ஒன்றாகும்…

ஜெர்மன் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ஜெர்மன் பெயர்கள்

அன்புள்ள நண்பர்களே, ஜெர்மன் நாடுகள் மற்றும் மொழிகள் என்ற தலைப்பில் நாங்கள் தொடர்கிறோம், ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ஜெர்மன் என்ற தலைப்பின் கீழ் நாங்கள் விவாதிக்கும் இந்தப் பாடம் ஆப்பிரிக்கா...

ஜெர்மன் ஆசிய நாடுகள்

அன்புள்ள நண்பர்களே, இந்தப் பாடத்தில், ஜெர்மன் நாடுகள் மற்றும் மொழிகள் மற்றும் ஆசிய நாடுகள் ஜெர்மன் என்ற தலைப்பில் தொடருவோம்...

ஜெர்மன் மொழியில் கெஹனின் வினைச்சொற்கள் மற்றும் இணைப்புகள்

ஜெர்மன் வினைச்சொல் இணைத்தல் - கெஹென் என்ற வினைச்சொல்லின் கெஹென் இணைத்தல்-செய் வினைச்சொல்லின் பத்து இணைப்புகள்

ஜெர்மன் அறிவு தளம் உள்ளடக்கம்

மற்ற பிரிவுகளுக்கு மாறாக, ஜெர்மன் அறிவுத் தளம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பிரிவில், தலைப்புகளை வழங்குவதில் எந்த ஒழுங்கும் இல்லை. இந்த பகுதி ஜெர்மன் மொழியில் உள்ளது…

ஜெர்மன் Konsekutıver Nebensatz, ஜெர்மன் முடிவுப் பக்கம்…

ஜேர்மனியில் பக்க வாக்கியங்கள், ஜேர்மன் முடிவுடன் பக்க வாக்கியங்கள் கான்செகுடிவ் நெபென்சாட்ஸே: …