ஸ்கேன் லேபிள்

Almanca

ஜெர்மன் மொழியில் குடும்ப மேம்பாடு

ஜெர்மன் மொழியில் குடும்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறோம், எங்கள் குடும்பத்தை ஜெர்மன் மொழியில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம், குடும்பத்தை ஜெர்மன் வாக்கியங்களில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம், எங்கள் குடும்பத்தை ஜெர்மன் மொழியில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம், எங்கள் குடும்பத்தை ஜெர்மன் மொழியில் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அன்பே…