ஸ்கேன் லேபிள்

ஜெர்மன் எண்கள் பயிற்சிகள்

ஜெர்மன் எண்கள்

ஜெர்மன் எண்கள் பற்றிய இந்த பாடத்தில், 1 முதல் 100 வரையிலான ஜெர்மன் எண்களையும் அவற்றின் உச்சரிப்பையும் காண்பிப்போம். எங்கள் பாடத்தின் தொடர்ச்சியாக, 100க்குப் பிறகு...

ஜெர்மன் எண்கள், ஜெர்மன் எண்கள் பயிற்சிகள், ஜெர்மன்…

ஜெர்மன் எண்கள், எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் எண்ணைப் பற்றிய பயிற்சிகள் ஜெர்மன் மொழியில் 100 வரையிலான எண்களைப் பார்த்தோம், ஜெர்மன், ஜெர்மன் மொழிகளில் 100க்குப் பின் எண்களைப் பார்த்தோம்...